วันอังคารที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2556

     สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเทิงร่วมกับเทศบาลตำบลหงาว ออกบริการตอน ทำหมัน สุนัข แมว ที่ศาลาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลหงาว ในวันที่ 11 กันยายน 2556 ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ ในการดำเนินการจากเทศบาลตำบลหงาว 

       สำนักงานปศสัตว์อำเภอเทิง ร่วมออกหน่วยโคนมเคลื่อนที่ ระหว่างวันที่ 4 - 6 กันยายน 2556 ในพื้นที่ตำบลสันทรายงามและตำบลเวียง อำเภอเทิง โดยมีบริการตรวจและแก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์  ถ่ายพยาธิ ฉีดวิตามิน พ่นยาฆ่าเชื้อโรคบริเวณฟาร์ม  พร้อมทั้งให้คำแนะนำการจัดการด้านอาหาร ระบบป้องกันโรคของฟาร์ม การจัดการก่อนและหลังการรีดนม

วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2556

ผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงกองทับบก ตรวจเยี่ยมโครงการทดลองเลี้ยงแกะและสัตว์ปีกบ้านร่มฟ้าทอง

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ พลเอกจิรเดช  สิทธิประณีต ผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงกองทับบก พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมโครงการทดลองเลี้ยงแกะและสัตว์ปีกบ้านร่มฟ้าทอง โดยมีนายอำเภอเวียงแก่น ปศุสัตว์อำเภอเวียงแก่น ปศุสัตว์อำเภอเทิง ร่วมต้อนรับ และนายเสน่ห์  แสนชัย เจ้าพนักงานสัตวบาลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ดอยยาวป็นผู้นำเสนอสรุปผลการดำเนินการโครงการ ฯ ด้านปศุสัตว์ ในรอบปีงบประมาณ ๒๕๕๕  
นายเสน่ห์  แสนชัย เจ้าพนักงานสัตวบาลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ดอยยาวป็นผู้นำเสนอสรุปผลการดำเนินการโครงการ ฯ ด้านปศุสัตว์ ในรอบปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 

การออกหน่วยบริการอำเภอเคลื่อนที่ อบต.และเทศบาลเคลื่อนที่

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเทิง ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ร่วมกับหน่วยบริการอำเภอเคลื่อนที่ อบต.เวียง และเทศบาลตำบลงิ้วเคลื่อนที่ ในห้วงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ โดยมีการบริการให้คำแนะนำปรึกษาปัญหาการเลี้ยงสัตว์ บริการเวชภัณฑ์ บริการตอน ทำหมัน สุนัข แมว โดยได้รับการสนับสนุนเวชภัณฑ์และวัสดุในการตอน ทำหมัน จากเทศบาลตำบลงิ้ว ในการออกหน่วยบริการดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอพญาเม็งราย ขุนตาล เชียงของ ร่วมให้บริการ