วันอังคารที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2556

     สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเทิงร่วมกับเทศบาลตำบลหงาว ออกบริการตอน ทำหมัน สุนัข แมว ที่ศาลาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลหงาว ในวันที่ 11 กันยายน 2556 ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ ในการดำเนินการจากเทศบาลตำบลหงาว 

       สำนักงานปศสัตว์อำเภอเทิง ร่วมออกหน่วยโคนมเคลื่อนที่ ระหว่างวันที่ 4 - 6 กันยายน 2556 ในพื้นที่ตำบลสันทรายงามและตำบลเวียง อำเภอเทิง โดยมีบริการตรวจและแก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์  ถ่ายพยาธิ ฉีดวิตามิน พ่นยาฆ่าเชื้อโรคบริเวณฟาร์ม  พร้อมทั้งให้คำแนะนำการจัดการด้านอาหาร ระบบป้องกันโรคของฟาร์ม การจัดการก่อนและหลังการรีดนม