วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2556

การออกหน่วยบริการอำเภอเคลื่อนที่ อบต.และเทศบาลเคลื่อนที่

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเทิง ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ร่วมกับหน่วยบริการอำเภอเคลื่อนที่ อบต.เวียง และเทศบาลตำบลงิ้วเคลื่อนที่ ในห้วงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ โดยมีการบริการให้คำแนะนำปรึกษาปัญหาการเลี้ยงสัตว์ บริการเวชภัณฑ์ บริการตอน ทำหมัน สุนัข แมว โดยได้รับการสนับสนุนเวชภัณฑ์และวัสดุในการตอน ทำหมัน จากเทศบาลตำบลงิ้ว ในการออกหน่วยบริการดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอพญาเม็งราย ขุนตาล เชียงของ ร่วมให้บริการ
ไม่มีความคิดเห็น: