วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2556

ผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงกองทับบก ตรวจเยี่ยมโครงการทดลองเลี้ยงแกะและสัตว์ปีกบ้านร่มฟ้าทอง

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ พลเอกจิรเดช  สิทธิประณีต ผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงกองทับบก พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมโครงการทดลองเลี้ยงแกะและสัตว์ปีกบ้านร่มฟ้าทอง โดยมีนายอำเภอเวียงแก่น ปศุสัตว์อำเภอเวียงแก่น ปศุสัตว์อำเภอเทิง ร่วมต้อนรับ และนายเสน่ห์  แสนชัย เจ้าพนักงานสัตวบาลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ดอยยาวป็นผู้นำเสนอสรุปผลการดำเนินการโครงการ ฯ ด้านปศุสัตว์ ในรอบปีงบประมาณ ๒๕๕๕  
นายเสน่ห์  แสนชัย เจ้าพนักงานสัตวบาลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ดอยยาวป็นผู้นำเสนอสรุปผลการดำเนินการโครงการ ฯ ด้านปศุสัตว์ ในรอบปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 

การออกหน่วยบริการอำเภอเคลื่อนที่ อบต.และเทศบาลเคลื่อนที่

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเทิง ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ร่วมกับหน่วยบริการอำเภอเคลื่อนที่ อบต.เวียง และเทศบาลตำบลงิ้วเคลื่อนที่ ในห้วงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ โดยมีการบริการให้คำแนะนำปรึกษาปัญหาการเลี้ยงสัตว์ บริการเวชภัณฑ์ บริการตอน ทำหมัน สุนัข แมว โดยได้รับการสนับสนุนเวชภัณฑ์และวัสดุในการตอน ทำหมัน จากเทศบาลตำบลงิ้ว ในการออกหน่วยบริการดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอพญาเม็งราย ขุนตาล เชียงของ ร่วมให้บริการ